Skip to content

Lokale heffingen

Lokale heffingen worden opgelegd door gemeenten en waterschappen. De aanslagregels van iedere lokale heffing is op zichzelf vaak relatief gering en worden over het algemeen betaald zonder dat men precies weet waar de belastingen voor opgelegd worden. In veel gevallen is gebleken dat lokale heffingen te hoog of zelfs geheel onterecht zijn opgelegd.

Onze specialismes

Direct contact?

Een aantal voorbeelden

  • Lagere klasse zuiveringsheffing voor verpleeghuizen
  • Vrijsteling of vermindering onroerendzaakbelasting verpleeg- en verzorgingshuizen
  • Vrijsteling of vermindering onroerendzaakbelasting recreatiewoningen

Onroerendzaakbelasting bestaat uit een eigenaren- en een gebruikersdeel. In 2006 is het gebruikersdeel voor woningen afgeschaft. Veelal worden verpleeg- en verzorgingshuizen als zijnde niet-woning aangemerkt. Eind 2013 heeft de Hoge Raad in twee arresten, bruikbare richtlijnen gegeven waarmee kan worden vastgesteld of verpleeg- en verzorgingstehuizen aangemerkt moeten worden als zijnde woning of niet woning.

‘Duurzaam verblijf in een verpleeg- of verzorgingstehuis heeft voor de bewoners een woon karakter.’

Vrijstelling OZB-gebruikersdeel

De ruimtes van een zorgcomplex die in hoofdzaak tot woning dienen of in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleind hebben een vrijstelling voor het OZB-gebruikersdeel. Als tenminste 70% van ruimtes dienen tot woning dan wel dienstbaar zijn aan woondoeleinden, kan het gehele complex aangemerkt worden als zijnde woning en vervalt daarmee het OZB-gebruikersdeel voor dit complex.

Woondelenonderzoek en bezwaar

Consilis maakt graag voor de belanghebbende zorginstelling aannemelijk welke ruimtes behoren tot wonen en niet-wonen door middel van een woondelenonderzoek. Hierbij worden de oppervlaktes van alle ruimtes van het complex uitgesplitst en toegekend tot woning of niet-woning. Zelfs het gebruik van het parkeerterrein wordt hierin meegenomen. Na het uitvoeren van een woondelenonderzoek zet Consilis de procedure voort door een correct bezwaarschrift op te stellen en in te dienen bij de heffingsambtenaar. Een belastingvoordeel van vele duizenden euro’s is hierbij geen uitzondering.

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden een uitspraak gedaan over de hoogte van een aantal aanslagen zuiveringsheffing voor een zorginstelling in midden Nederland.Het waterschap heft zuiveringsheffing. Bij zuiveringsheffing worden grootwaterverbruikers ingedeeld in aparte klassen. Elke klasse heeft een eigen waterafvalcoëfficiënt. Hierdoor betalen bedrijven en instellingen met een hogere klasse, meer zuiveringsheffing.

Veelal vinden waterschappen dat het afvalwater bij zorglocaties alleen huishoudelijk afvalwater betreft. Woon – Zorgcomplexen met bewoners met een minimale zorgindicatie en een grote zelfstandigheid (ook wel bejaardenhuizen) vallen dan ook in klasse acht.

Daarentegen geeft deze uitspraak aan dat zorglocaties met zorgbehoevende bewoners (bewoners met een hogere zorgindicatie) aangemerkt kunnen worden als verpleeghuizen. Verpleeghuizen vallen in klasse zeven omdat het bij verpleeghuizen niet enkel huishoudelijk afvalwater betreft.

Wij onderzoeken graag voor uw zorginstelling, of de zorglocaties in de juiste klasse zijn ingedeeld. Indien de locaties zijn ingedeeld in een verkeerde klasse, kan dit uw organisatie al snel duizenden euro’s zuiveringsheffing schelen.

Onroerendzaakbelasting bestaat uit een eigenaren- en een gebruikersdeel. In 2006 is het gebruikersdeel voor woningen afgeschaft. Veelal worden recreatiewoning als zijnde niet-woning aangemerkt. Recent heeft de Hoge Raad in twee procedures bruikbare richtlijnen gegeven waarmee kan worden vastgesteld of een recreatiewoning aangemerkt moeten worden als zijnde woning of niet woning.

”Recreatiewoningen zijn op zichzelf beschouwd naar aard en inrichting zowel bestemd als geschikt om enigszins duurzaam voor menselijke bewoning te dienen. Zij zijn daarom aan te merken als woning.” (Hoge Raad, september 2016)

Vermindering Onroerendzaakbelasting bij wonen

Uw gemeente dient bij de OZB-aanslag de uitkomsten van de arresten vanuit de Hoge Raad toe te passen. Bent u eigenaar van een recreatiepark en kan meer dan 70% van de WOZ-waarde toegekend worden aan woondelen? Dan mag de gemeente u voor de OZB enkel aanslaan als eigenaar tegen het woontarief. Ook mag de gemeente dan geen gebruikersbelasting heffen.

Woondelenonderzoek en bezwaar

Consilis maakt graag voor uw recreatiepark aannemelijk welke delen behoren tot wonen en niet-wonen door middel van een woondelenonderzoek. Hierbij worden de waarden van alle objecten uitgesplitst en toegekend tot woning of niet-woning. Na het uitvoeren van een woondelenonderzoek zet Consilis de procedure, indien mogelijk, voort door een correct bezwaarschrift op te stellen en in te dienen bij de heffingsambtenaar. Een belastingvoordeel van duizenden euro’s is hierbij geen uitzondering.

Direct regelen?

Benieuwd of jouw organisatie in aanmerking komt voor lokale heffingen?

Vraag een audit aan

Vraag een vrijblijvende audit aan om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor uw organisatie. Een Consilis adviseur neemt spoedig contact met u op!